Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring voor de website NinaVerheij.nl. NinaVerheij.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van NinaVerheij.nl. Wees je ervan bewust dat NinaVerheij.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden je daarom aan om bij het via onze website benaderen van websites van derden, telkens de privacy-statement en disclaimer van die andere websites te raadplegen. Je kunt zien dat je niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Bij NinaVerheij.nl vinden we jouw privacy erg belangrijk en daarom zorgen we ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we je graag toe hoe we dat doen.

Persoonsgegevens die NinaVerheij.nl verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product dat of de dienst die je afneemt:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens van jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die NinaVerheij.nl verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gdpr@ninaverheij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt NinaVerheij.nl persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je te allen tijde afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.
 • Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

Hoe lang NinaVerheij.nl persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met gdpr@ninaverheij.nl.

Delen van persoonsgegevens door NinaVerheij.nl met derden

Jouw persoonsgegevens worden in beginsel gebruikt door NinaVerheij.nl. We delen jouw persoonsgegevens alleen met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In eventuele overige gevallen zouden wij jouw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken als we jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor hebben.

Cookies die NinaVerheij.nl gebruikt

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van NinaVerheij.nl gebruik maken. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NinaVerheij.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gdpr@ninaverheij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan en niet door iemand anders, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe NinaVerheij.nl persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via gdpr@ninaverheij.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Onze servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

[Versie 1.0 – april 2018]